Oncology กับ Next-Generation Sequencing

         การรักษาโรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมะเร็งแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดการแสดงออกของโรคที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Next Generation Sequencing หรือ NGS มาใช้การการศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของ DNA ในผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การรักษามุ่งเป้าเฉพาะรายบุคคลต่อไป

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยสองคนที่มีมะเร็งชนิดเดียวกัน และระยะของโรคเหมือนกัน อาจตอบสนองต่อยาชนิดเดียวกันที่แพทย์ให้ไม่เหมือนกัน การรักษาที่สามารถรักษากับผู้ป่วยที่มีมะเร็งชนิดเดียวกันคนหนึ่งก็อาจล้มเหลวกับคนอีกคนหนึ่ง ซึ่งความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยสองคน สามารถตรวจพบได้โดยใช้เทคโนโลยี NGS ที่จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและปรับการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละคน

ทำไมต้องใช้ Next-Generation Sequencing

          เนื่องจากเทคโนโลยี NGS สามารถหาลำดับเบสพร้อมๆกันหลายตัวอย่าง (Multiplex) ในครั้งเดียว ด้วยความแม่นยำสูง (High Sensitivity) ใช้ปริมาณตัวอย่างที่ต่ำ (low input) และสามารถให้ข้อมูลลำดับได้ในปริมาณมาก (High throughput) ด้วยเทคโนโลยี Sequencing นี้เอง ก็ทำให้เกิดการรักษาแบบใหม่ขึ้น ที่บ้านเราเรียกว่า การแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine ที่เป็นการรักษาโดยเลือกรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และเลือกใช้ยาที่ตรงจุดในแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น การใช้ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) เพื่อให้ได้ผลการรักษามะเร็งที่ดีที่สุด