Article

Illumina Microarrays   

Microarrays and Array Techniques

Microarrays เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจจับตัวแปร ตลอดจนถึงการตรวจคัดกรองตามปรกติ ด้วยเทคโนโลยี Infinium อย่างกว้างขวาง ซึ่ง Illumina microarrays ยังให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงคุณภาพต่องานวิจัย มีตัวเลือกในการใช้ในหลายตัวอย่างเพื่อรองรับต่อห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่หรือสถาบันที่มีจำนวนตัวอย่างในปริมาณมากเพื่อทันต่อการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น…

Gene Knockout (การยับยั้งการแสดงออกของยีนเพื่อการวิจัย และรักษาโรค)   

ในยุคปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรักษาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้ยา หรือผ่าตัดเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการรักษาโรคโดยใช้เซลล์ มีหลักการสำคัญคือการทำให้เซลล์เป้าหมายกลับมามีสุขภาพดี แข็งแรง และทำงานได้อย่างปกติอีกครั้ง โดยเซลล์ที่นิยมนำมาใช้ใน ได้แก่ T Cell, CAR-T cell, iPSCs (Induced Pluripotent Stem Cells), NK Cells เป็นต้น เซลล์เหล่านี้สามารถใช้เซลล์จากตัวของผู้ป่วยเอง (autologous) หรือจากเซลล์ผู้บริจาค (Allogeneic) นำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานของเซลล์ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas เช่น…

What is Molecular Diagnostics?   

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular Diagnostics) เป็นการตรวจหายีนเป้าหมายจากตัวอย่างทางคลินิก ที่ได้จากการสกัดสารพันธุกรรม (Nucleic Acid Extraction) ทั้งชนิด ดีเอ็นเอ (DNA) และ/หรือ อาร์เอ็นเอ (RNA) แล้วนำมาเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมาย และวินิจฉัยด้วยหลักการ Real-Time PCR ซึ่งเทคนิคการวินิจฉัยด้วย Molecular diagnostic มีข้อดี คือ ให้ผลที่ถูกต้องมีความจำเพาะต่อโรค และสามารถได้ผลตรวจที่…

PCR (Polymerase Chain Reaction)    

เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ที่ใช้ในการศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ ในการเพิ่มจำนวน (amplification) ดีเอ็นเอที่ต้องการศึกษาอย่างจำเพาะในหลอดทดลองให้มีจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น…

นิยามของ “จีโนมิกส์” (Genomics)    

จีโนมิกส์ เป็นชุดของดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งยีนทั้งหมด และในการศึกษายีน การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสื่งมีชีวิต เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการกำหนดลักษณะและ ควบคุมปริมาณของยีนที่เป็นผู้ผลิตโปรตีนจากเอนไซม์และถ่ายทอดทาง โมเลกุล มีความสำคัญอย่างมากในสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นฐานโครงสร้างของร่างกาย เช่น อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ รวมทั้งควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีและส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ ความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติในการค้นคว้าวิจัยและชีววิทยาของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจระบบทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น…

WEBINAR RECORD    

Topic: Genome of Animals and Plants (GAP2021)

From: Dovetail Genomics

AmpliSeq for Illumina: Introduction    

Recorded Webinar (March 2020) | This webinar introduces our line of amplicon products: AmpliSeq for Illumina- compatible with Illumina next-generation sequencing platforms. We will discuss the following topics: available fixed panels, library preparation workflow, the new Design Studio, and and overview of analysis options.

Amplicon Sequencing: Introduction    

Recorded Webinar (January 2020)| Illumina Technical Support invites you to join us to discuss the end-to-end workflow for an amplicon sequencing project. This webinar is ideal for new users of Illumina Next Generation Sequencing. We will discuss amplicon sequencing, including the following topics: what defines an amplicon library, kits and protocols for amplicon libraries, and amplicon sequencing runs and parameters.

Amplicon Sequencing: Assessing the success of your run    

Recorded Webinar (March 2017) | Are you planning on running an Illumina amplicon library prep kit and wondering how to evaluate your data? This webinar is targeted to those who are new to amplicon sequencing and would like to learn more about the data output and assessment. We will cover the following subjects: overview of an Illumina amplicon workflow, expected kit specifications, Illumina options for amplicon analysis, output metrics and reports generated by the Illumina analysis platforms.