การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular Diagnostics) เป็นการตรวจหายีนเป้าหมายจากตัวอย่างทางคลินิก ที่ได้จากการสกัดสารพันธุกรรม (Nucleic Acid Extraction) ทั้งชนิด ดีเอ็นเอ (DNA) และ/หรือ อาร์เอ็นเอ (RNA) แล้วนำมาเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมาย และวินิจฉัยด้วยหลักการ Real-Time PCR ซึ่งเทคนิคการวินิจฉัยด้วย Molecular diagnostic มีข้อดี คือ ให้ผลที่ถูกต้องมีความจำเพาะต่อโรค และสามารถได้ผลตรวจที่รวดเร็วกว่าการตรวจหาด้วยวิธีดั้งเดิม (Conventional testing)

ซึ่งทางบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดตัวอย่างสารพันธุกรรมด้วยเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จนถึงการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Real-time PCR ดังนี้

สำหรับชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (MDx Kits) ทางบริษัทมีชุดน้ำยาครอบคลุมโรคดังนี้ SARS-CoV-2 (Covid-19), HBV, HCV, TB, TB-MDR, HPV, และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เป็นต้น

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

  หากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

บริษัท บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  0-2350-3090

 digital_marketing@bio-active.co.th

Follow Us: