Tag Archives: จีโนมิกส์

ความรู้เรื่องจีโนม ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไง

บทความในวันนี้จะว่าด้วยประโยชน์ของจีโนม ต่อคุณภาพชีวิตข […]