นักชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

  ไฟล์ Resume( * )(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


  Job Summary/Essential Job Functions:

  • To manage the development and apply to develop the database and daily function of the key informatics necessity to Next-generation sequencing and genotyping operational services (มีความรู้ด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้าน เทคโนโลยีการหาลำดับเบส ของ NGS และ Genotyping)
  • Ensure information security, integrity and effective operation of data services to users (สามารถดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมถึงมีความซื่อสัตย์ในการรักษาข้อมูล)
  • Set and monitor data standards and quality for NGS laboratory through using informatics tools and platforms (กำหนดและควบคุมข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพสำหรับห้องทดลอง NGS ผ่านการใช้เครื่องมือสารสนเทศ)
  • Manage in clinical and OMICS data management using Big Data platforms (การจัดการทางด้านด้านคลินิกและข้อมูลแบบทั้งระบบโดยใช้ฐานข้อมูล)
  • Drive new initiatives to improve quality of service and response time through using standardized informatics tools and pipelines (มุ่งมั่นในการมีความคิดใหม่ๆในการพัฒนาคุณภาพของการบริการและเวลาผ่านการใช้เครื่องมื่อสารสนเทศ)
  • Working on other assign projects requested from top management (ทำงานที่ได้รับมอบหมายและโครงการอื่นๆจากผู้บังคับบัญชา)

  Job Description

  • Sc. or M.Sc. in Computer Science, Engineering Science or any related fields. (จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • Being fluent in Command line interface (CLI) such as QIIME Bioconductor (มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Command Line Interface (CLI), QIIME)
  • Enable to manage Biological Data (มีความสามารถในการจัดการข้อมูลชีวภาพ)

  Welfare :

  • ANNUAL BONUS
  • SALARY ADJUSTMENT (BASED ON PERFORMANCE & VALUE)
  • SOCIAL SECURITY
  • SPORTS DAY AND SPORTS ACTIVITIES
  • MID-YEAR TRIP & YEAR-END TRIP
  • SCHOLARSHIP FOR CHILD
  • ANNUAL MEDICAL CHECK UP
  • TRAINING AND ATTENDING COURSE
  • REWARD & RECOGNITION FOR COMPANY ACTIVITIES

  Human Resource Management :

  คุณสุรีย์ Tel: 0-2350-3090 Ext. 2201
  Email: suree@bio-active.co.th