PRESS RELEASE

ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina microarray (1)
ตรวจความแตกต่างของ DNA ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Illumina Microarray ...
แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุณภาพสูง ราคาถูก
แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุณภาพสูง ราคาถูก ...
ทำไม Genome จึงได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ?
การแพทย์จีโนมิกส์ คืออะไร ? การแพทย์จีโนมิกส์  (Genomic Medicine) เป็นนวัตกรรมของการให้บริการทางการแพทย์ที่แม่นยำและจำเพาะกับบุคคล โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต มาประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษาที่มีประสิทธิภาพ 2 ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดการเจ็บป่วย และป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัย อะไรคือจุดที่ทำให้ Genome ได้รับความสนใจอย่างมาก 4 เหตุผลหลักที่ทำให้การแพทย์จีโนมิกส์มีความน่าสนใจและทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ และมีส่วนสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมวงการสาธารณสุข ทั้งในแง่การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ประกอบไปด้วย การแพทย์จีโนมิกส์เป็นทางออกของโรคที่รักษายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางพันธุกรรม และโรคหายาก เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการถอดรหัสพันธุกรรม และการประมวลผลที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามาปลดล็อกการรักษาพยาบาลแบบเดิมสู่แนวทางการรักษาที่เฉพาะบุคคลและแม่นยำมากขึ้น ตลาดการแพทย์จีโนมิกส์มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมที่โน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนสำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ในอนาคตอันใกล้นี้การแพทย์จีโนมิกส์จะพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมที่โน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนมมนุษย์ 1 คน ลดลงจากปี   พ.ศ. 2544 ( ค.ศ. 2001) มากกว่า ...
เครื่องมือวิทยาศาตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการเตรียมตัวอย่าง DNA ...
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากไบโอแอคทีฟ มีอะไรบ้าง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากไบโอแอคทีฟ มีอะไรบ้าง ...
สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (1)
สกัด RNA จากแบคทีเรียด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ...
แยก DNA ออกจากสารอื่นง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
แยก DNA ออกจากสารอื่นง่ายๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ...
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตอิเล็กทรอนิค VS ปิเปตธรรมดา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์ VS ปิเปตต์ธรรมดา ...
วิเคราะห์ลำดับเบส NGS Next Generation Sequencing ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
วิเคราะห์ลำดับเบส NGS ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ...
ทำความรู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Reagent Kit
ทำความรู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Reagent Kit ...