เงื่อนไขการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต

  1. รับบัตร  ทั้งบัตรเครดิต และเดบิต ที่ออกโดยธนาคารทั่วโลก
  2. มียอดชำระสินค้าขั้นต่ำมูลค่า 5,000.บาทขึ้นไป(รวม VAT) ต่อหนึ่งใบกำกับภาษี
  3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยการใช้บัตร ตามอัตราที่ธนาคารของผู้ใช้บริการถือบัตรกำหนด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นแล้วในทุกกรณี
  5. กรณีที่ผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้าไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าให้จนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยอดชำระสินค้าขั้นต่ำ ตามข้อ 2. โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า