พนักงานขาย (SALES EXECUTIVE) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

  ไฟล์ Resume( * )(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


  คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  1. ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์, อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, พันธุศาสตร์,
   อณูชีววิทยา, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
  5. สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ (เฉพาะพนักงานขายในเขตต่างจังหวัด)
  6. หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. หลักฐานทางการศึกษา พร้อมต้นฉบับ
  4. หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา พร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
  5. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมพิเศษ หรือเฉพาะทางพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
  6. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  7. หลักฐานแสดงการเกณฑ์ทหาร (สด.43)

  Welfare :

  • ANNUAL BONUS
  • SALARY ADJUSTMENT (BASED ON PERFORMANCE & VALUE)
  • SOCIAL SECURITY
  • SPORTS DAY AND SPORTS ACTIVITIES
  • MID-YEAR TRIP & YEAR-END TRIP
  • SCHOLARSHIP FOR CHILD
  • ANNUAL MEDICAL CHECK UP
  • TRAINING / ATTEND COURSE AT FOREIGN LAND
  • COMMISSION / INCENTIVE (TEAM & INDIVIDUAL)
  • REWARD & RECOGNITION FOR COMPANY ACTIVITIES

  Human Resource Management :

  คุณสุรีย์ Tel : 02 350 3090 Ext. 2201
  Email: suree@bio-active.co.th