ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติการภาคสนาม (Field Application Specialist)

  ไฟล์ Resume( * )(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


  คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา หรือพันธุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีจีโนไทป์และ Next Generation Sequencing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ / ความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Illumina จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ภาคสนามที่กว้างขวางในการสนับสนุนลูกค้าในด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
  5. มีความสามารถในการสาธิตการทำงานอย่างอิสระในปัญหาที่ซับซ้อนสูงที่ต้องวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
  6. ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระในการพัฒนาวิธีการ เทคนิค หรือเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ
  7. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นภาษาอังกฤษ
  8. มีความเข้าใจโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วไปและ/หรือเครื่องมือและโปรแกรมชีวสารสนเทศ
  9. มีทักษะการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. หลักฐานทางการศึกษา พร้อมต้นฉบับ
  4. หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา พร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
  5. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมพิเศษ หรือเฉพาะทางพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
  6. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  7. หลักฐานแสดงการเกณฑ์ทหาร (สด.43)

  Welfare :

  • ANNUAL BONUS
  • SALARY ADJUSTMENT (BASED ON PERFORMANCE & VALUE)
  • SOCIAL SECURITY
  • SPORTS DAY AND SPORTS ACTIVITIES
  • MID-YEAR TRIP & YEAR-END TRIP
  • SCHOLARSHIP FOR CHILD
  • ANNUAL MEDICAL CHECK UP
  • TRAINING / ATTEND COURSE AT FOREIGN LAND
  • COMMISSION / INCENTIVE (TEAM & INDIVIDUAL)
  • REWARD & RECOGNITION FOR COMPANY ACTIVITIES

  Human Resource Management :

  คุณสุรีย์ Tel : 02 350 3090 Ext. 2201
  Email: suree@bio-active.co.th