Microarray and Array Techniques

Microarray เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจจับตัวแปร ตลอดจนถึงการตรวจคัดกรองตามปรกติ ด้วยเทคโนโลยี Infinium อย่างกว้างขวาง ซึ่ง Illumina microarray ยังให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงคุณภาพต่องานวิจัย มีตัวเลือกในการใช้ในหลายตัวอย่างเพื่อรองรับต่อห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่หรือสถาบันที่มีจำนวนตัวอย่างในปริมาณมากเพื่อทันต่อการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อข้อมูลจีโนมถูกรวมเข้ากับการริเริ่มด้านการแพทย์ที่มีความแม่นยำ, การวิจัยทางคลินิกและการแปลทางด้านงานวิจัย, เภสัชวิทยา, การคัดกรองผู้บริโภค และการใช้งานทางการเกษตร เราจึงยังคงพัฒนา Microarrays เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยที่หลากหลาย โดยปริมาณตัวอย่างที่น้อย จนถึงหลายพันตัวอย่างต่อวัน เพื่อสามารถช่วยคุณวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Microarray

Microarrays เหมาะสำหรับการใช้หาในตัวอย่างหลายพันตัวอย่างเพื่อระบุการกลายพันธุ์ของจุดการแปรผันของโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนรวมถึง Methylation

Illumina microarray มีประโยชน์ในงานวิจัย ดังนี้

  • คุณภาพข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • การนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเร่งการวิจัย
  • การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำเนา (CNV)
  • ขั้นตอนการทำงานที่ปรับขนาดได้สำหรับการศึกษาขนาดใหญ่รวมถึงการสร้างจีโนไทป์ระดับประชากร
  • บูรณาการกับระบบเรียงลำดับ Illumina สำหรับการวิเคราะห์หลาย omics
  • ข้อมูลที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องมือการจัดการการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ

อีกทั้งเทคโนโลยี Illumina microarray และเครื่อง iScan ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพื่อตรวจความแตกต่างของ DNA มากกว่า 600,000 ตำแหน่งในโครโมโซมของแต่ละบุคคล เพื่อประเมิณศักยภาพและความสามารถต่างในด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย, โภชนาการ, การแพ้ยาและอาหาร, หรือทักษะความสามารถเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

  หากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

บริษัท บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  0-2350-3090

 digital_marketing@bio-active.co.th

Follow Us: